зміст
на головну сторінку

Володимир Ульянов

Іконографічні джерела до будівельної історії бродівської фортеці

Бродівська фортеця, як комплекс інженерно-будівельних споруд, об’єднаних одним функціональним призначенням, на протязі свого існування не один раз змінювала свій вигляд. Цьому сприяли зміна соціально-політичної ситуації в краї, розвиток фортифікаційної науки і практики та особисті вподобання власників твердині.

Спочатку це була, очевидно, оборонна садиба (форталіціо) осадників нового міста «Любіче», потім – міська цитадель в єдиному комплексі оборонних споруд Бродів, у XVIII ст. – укріплена резиденція дідичів міста з новим палацом, вписаним у межі валів фортеці, з казематами XVII ст. за італійською традицією «palazzo in forteca». Після руйнування фортеці в 1812 році – романтична ведута (опісля з добре обжитим і утриманим палацом). Після війн XX ст. в замку були різні військові об’єкти.

Таким чином, можна умовно виділити сім періодів будівельної історії Бродівської фортеці:

- форталіціо Жулкевських «Любіче» (1586 – 1629);

- замок-цитадель Конєцпольських – Собеських – Потоцьких (1630 – сер. XVIII);

- замок-резиденція Потоцьких (з сер. XVIII ст. – до зруйнування фортеці в 1812 році);

- замковий палац з казематами Потоцьких – Млодецьких – Жищевських (1812 – 1939);

- період руйнації замку 1939 – поч. 60-х років XX ст.;

- оренда замку підприємством з ремонту автонавантажувачів (в/ч 65557, після реконструкції замку поч. 60-х років XX ст. (1963) до 1993 року);

- сучасний стан пам’ятки (з 1994 року).

Простежити ці періоди часових змін допомагають іконографічні джерела: твори образотворчого мистецтва, фотографії та ілюстровані поштівки й їх репродукції в друкованих виданнях, а також картографічні матеріали і проекти реконструкції фортеці. Суттєву роль в розумінні зображеного дають описи замку і спогади очевидців різних років.

 

Форталіціо Жулкевських «Любіче»

«Добре поміркувавши, беручи до уваги часті наїзди, особливо татарські, які завдають великої шкоди людям і моїй власності Бродам, маючи намір знешкодити їх, постановляю: на Бродському Острові, посеред ставу, званого «Nokopeń», збудувати замок і наректи його «Любічем»… Броди, 13 серпня 1586 року» [34, с. 252; 31, с. 2]. Так починається документально зафіксована історія Бродівської фортеці. На сьогоднішній день ні опису замку Жулкевських, ні його локалізації, ні зображень не віднайдено. Проте А. Яблоновський в праці «Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym» (пол.) називає Бродівський замок часів Жулкевських серед реєстру замків Червоної Русі, як ланку оборони краю з боку Волині в басейні ріки Стир [22, c.20]. Згадується також «Двір в Бродах» 1614 року останнього з Жулкевських – Лукаша [31, с.2]. Однак, зберігся скульптурний портрет фундатора міста і замку «Любіче» – белзського, а згодом руського воєводи Станіслава Жулкевського. Це – бронзовий надгробок воєводи, який знаходиться у Львівській Метрополітальній базиліці (Латинському соборі). Історик мистецтва В. Любченко виявив, що надгробок відлито на початку XVII ст. у Львові в майстерні Г. Франке, але модель походить ще з кінця XVI ст. [33, с.161-162]. Що ж стосується самих Бродів часів Жулкевських, то вони показані на кордоні Руського воєводства на мапі Великого князівства Литовського 1613 року Міколая-Кшиштофа Радзівілла (масштаб 1:800000, 1 см – 8км) серед 252 міст нанесених на мапі. На цій карті місто позначене з ескізом міської або замкової забудови. Основним виконавцем мапи Радзівілла був його придворний штихар і картограф Томаш Маковський. Він власноручно робив описи і замальовки ландшафту, які показані на мапі [8, с.82, с.85].

 

Замок-цитадель

Конєцпольських – Собеських – Потоцьких

В ухвалі коронаційного вального сейму в Кракові 11 березня 1633 року сказано, що ясновельможний пан Станіслав Конєцпольський каштелян краківський, великий коронний гетьман великим коштом фортифікує місто Броди і потужну в ньому фортецю закладає [5, с.16], яка була спланована самостійно (як цитадель), однак, входила до комплексу міських фортифікацій. Таке взаємне планування замку і міста цілком відповідало трактату Самуеля Маролуа «Архітектура для наступу й оборони», що вийшов у Гаазі 1615 року. Ця схема, як відомо, спрацювала восени 1648 року, коли козаки тримали замок в облозі [7, с.158-161].

Творцем Бродівських фортифікацій (замку і оборонного валу), як й инших фортець збудованих С. Конєцпольським на Україні, був відомий фортифікатор і картограф Гійом Левассер де Боплан, який перебував на службі у великого коронного гетьмана в 30 – 40 - х роках XVII ст. [6, с.37]. На фраґменті VIII листа Спеціальної карти України, яку він склав в 1650 році, околиці Бродів, нариси фортифікацій на «Острові», Лагодівська гребля і млин, як ключеві елементи гідротехнічної системи оборонних споруд показані дуже детально (масштаб 1: 450000, 1 см – 4.5 км) [6, с.38].

Керував будівельними роботами, які тривали до 1635 року, венецієць архітектор Андреа дель Аква, який поступив на службу до С. Конєцпольського з часу дії привілею від 5 квітня 1631 року [6, с.38]. До 1637 року А. дель Аква жив у Бродах і мав свій будинок на ринку, який він продав і перебрався до Львова [3, с.21]. Репродукція гравюри з портретом відомого фортифікатора поміщена в фотоальбомі «Золота підкова» львівського фотомитця В. Пилип’юка [17, с.55].

В 1986 році було розроблено графічну реконструкцію фортифікацій Бродівського замку для реставраційних робіт (автори проекту Уляна Піхурко і Данута Кривошеєва) [6, с.31]. А в 1997 році, у «Віснику» інституту Укрзахідпроектреставрація №6 автори цього проекту опублікували: розбивку (ґрунторис) фортечної споруди, побудову нарису та орфографії фортеці і метрологічний аналіз вирішення фасадів казематів від дитинця [16, с.91-92, с.95]. Проекти реконструкції створювались з допомогою геометрично-метрологічного методу і, очевидно, базувалися на відомих описах фортеці цього періоду (Ульріха фон Вердума (1671) [20, с.98] і Франсуа Далерака (1685) [24, с.65-67] ).

На початку 90-х років Володимиром Олександровичем був віднайдений інвентарний опис бродівського замку станом на 1689 рік серед паперів родини Собеських в складі частини архіву Радзівіллів у варшавському Головному архіві давніх актів. Окрім стану замкового валу з казематами, в цьому документі детально описана дерев’яна (!) забудова замкового дитинця, що суттєво доповнює опис Ф. Далерака. Це, насамперед, будинок «панських покоїв» і сусідніх з ним двоповерхових «жіночих покоїв», шпихлір і возівня. Біля цейгаузу (арсеналу) описана восьмикутна порохівня. На кутових белюардах (бастіонах) симетрично від замкової брами згадуються дві споруди: з ліва – «Скарбець», фундамент якого був розкритий під час ремонтно-реставраційних робіт 2007/2008 років, а з права – «шопа гонтами підбита з трьома стінами…». На самих же екстрапованих п’ятикутних белюардах були висипані земляні надшанці, названі в описі бастіонами, які були оплетені кошами і на яких, на дерев’яних помостах, стояла крупнокаліберна артилерія. Взагалі, цей опис докладно представляє замок після його передачі С. Конєцпольським Якубу Собеському перед приїздом у Броди короля Яна III Собеського в 1690 році [2, c.549-565].

Портрети володарів твердині були широко представлені в збірці живопису Підгорецького замку – супутника Бродівського замку часів Конєцпольських – Собеських, серед якої булли й історичні полотна голландського художника Яна де Баана [17, с.66-67; с.32, с.10-13].

 

Замок-резиденція Потоцьких

Після того, як минула загроза турецько-татарських набігів, закінчилась Північна війна Росії з Швецією та військові дії, пов’язані з боротьбою за Польську корону, Потоцькі перетворили Бродівську цитадель на укріплену резиденцію, як символ своєї заможности. Перебудову замку, ймовірно, проводив син великого коронного гетьмана Юзефа Потоцького – Станіслав. Він був фаховим архітектором та військовим інженером і мав досвід у будівництві фортець. В той час на службі у Потоцьких перебував полковник королівської артилерії Крістофер Дальке, який, як відомо, був автором проекту мурованих укріплень Підкамінського домініканського монастиря, за що він отримав у 1734 році 110 дукатів [25, с.21-22]. В монастирських документах було записано, що «Вельможний і найясніший пан київський воєвода і галицький староста Станіслав Потоцький та полковник королівської артилерії пан Дальке – досвідчені у мистецтві фортифікаціі Кам’янця, Станіславова і Ченстохови» [23, с.90]. Цей висновок дає підставу припустити, що і в Бродах ґрунтовна перебудова замку (коли був споруджений равелін на невисокому обмурованому шанці, над в’їзною брамою звели надбрамну вежу, а на місці «жіночих покоїв» і шпихліру був побудований двоповерховий мурований палац) також була здійснена за участю К. Дальке.

 На щастя зберігся ландкартний план твердині цього періоду. В кабінеті мистецтв Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника є копія акварелі другої половини XVIII ст., яка походить із збірки Габріеля Павліковського з бібліотеки Павліковських – «Цитадель Бродська і план Бродського замку» [12, с.131; 26, Ryc.4; 29, Ryc.3]. В часописі «Przyiaciel domowy» (пол.) за 1852 рік № 11 був опублікований графічний малюнок з копії цієї акварелі [35, с.11]. Відомі ще два плани замку з кінця XVIII ст.: фраґмент 358 аркуша XXV-ї секції військової карти фон Міґа за 1782 рік (масштаб 1:28800, 1 см – 288 м) [15, с.64] і рукописна схема замку С. Кравцова з плану Бродів 90-х років XVIII ст. [29, Ryc.4].

Описи замку кінця XVIII ст. В. Площанського [18], К. Б. Фаєрабенда [9, с.655], а також спогади Ю. Коженьовського з 1809 – 1812 років [24, с.137-139] доповнюють уявлення про замок перед його руйнуванням.

В 1982 році бродівський художник Є. Клочков зробив реконструкцію замку (Потоцьких – В. У.) [БІКМ – ФТ], яку він використав при виготовленні панорами міста XVIIXVIII ст. для Бродівського краєзнавчого музею. Однак, вигляд макету фортеці вийшов дещо надуманий.

 

Замковий палац з казематами

Потоцьких – Млодецьких – Жищевських

Після поразки Австрії у війні проти Франції 1809 року та підписання Шьонбурнського миру, Броди опинилися на території, яку зайняло залежне від Франції Варшавське князівство. Бродівський замок для Габзбурґів втратив своє стратегічне значення і на вимогу Росії за її нейтралітет підлягав касації. В 1812 році австрійський уряд наказав військовим, які перебували в замку, замінувати і підірвати екстрапові стіни бастіонів, в’їзну браму з вежею і сусідні каземати. Свідком руйнування фортеці був Ю. Коженьовський, який описав це в листі до історика домініканця Садока Баронча [24, с.138-139].

В 1834 році замок, властиво, тільки, замкові руїни перейшли від Францішека Потоцького до Голови судів Волинської губернії Яна Казімєжа Млодецького. А пізніше – від його сина Казімєжа Стефана замчище відкупив граф Жищевський [19, с.68]. Тепер головною оздобою замку став двоповерховий палац, який вперше згадується в 1755 році під час весілля старшої доньки С. Потоцького – Теофілії [24, с.101, с.109]. Стан забудови замкового дитинця та його оточення видно з фраґменту кадастрової карти 1844 року (масштаб 1: 2800, 1 см – 28 м) [1]. Конфігурація цієї забудови повторюється і на схемах міста 30-х років XX ст. [28; 36].

Основним іконографічним джерелом цього періоду є фотографії та поштівки кінця XIX – поч. XX ст. Декілька поштівок репрезентують фасад замкового палацу з декількох ракурсів [БІКМ – ЦА]. В книзі А. Чоловського і Б. Януша «Przeszłość і zabytki wojewόdztwa Tarnopolskiegо» (пол.) є ще фотографія палацу з тильної сторони будівлі [27, Tabl. IX].

Замкові каземати представлені на поштівках і в книжках переважно в одному ракурсі – це східна куртина валу з кутовим казематом і решткою апарелі пристосованою під дах невеликих приміщень [БІКМ – ЦА]. Цікаво, що в книзі А. Чоловського і Б. Януша [27, Tabl. IX] та в книзі З. Косцюва [28, №20] фотографії цих казематів надруковані дзеркально перевернутими, що вводить в оману дослідників. Окрім того, на фотографії в книзі З. Косцюва [28, №20] в північній куртині казематів показані комини панської кухні, яка ще згадується в інвентарному описі 1689 року [2, с.553].

На одній з поштівок, виданої накладом Фелікса Веста, показана південна куртина казематів – залишки давнього цейгаузу [БІКМ–ЦА]. Але найоригінальнішою поштівкою серед виявлених є поштова картка кінця XIX ст. віденського видавництва Карла Швідерноха на замовлення Ф. Веста з трьома мальованими сюжетами: замковим палацом, порталом в казематах і Смоленською брамою [30, с.284]. На особливу увагу тут заслуговують два сюжети. Перший – це Смоленська брама, яка використовувалась як в’їзна брама на замковий дитинець після зруйнування колишньої замкової брами з надбрамною вежею та равеліну, де згодом були посаджені дерева, які показані на мапі Бродів (масштаб 1:5000, 1см – 50м) в книзі Я. Хоніґсмана «Евреи города Броды» (рос.) [21]. Пізніше, в часи заводу з ремонту автонавантажувачів, ділянка Смоленської брами з новими прибудовами використовувалась як мийка моторів і для зборки автомашин. Другий сюжет – білокам’яний портал замкової фіртки в західній куртині казематів, який був встановлений, ймовірно, також після руйнування фортеці в 1812 році. Ця фіртка вела до господарського двору при замку, який виник після того, як засипали оборонний рів довкола замку. В 20 – 30-х роках ХХ ст. тут був «Nowy Brodzki Młyn» (пол.) графині Ядвіги Жищевської, раніше – бровар, а в 60 – 80-х роках ХХ ст. – пролягала вулиця «Крепость» (рос.), на якій знаходились житлові дерев’яні бараки переважно цивільних працівників військової частини.

 

Період руйнації замку

1939 – поч. 60-х років XXст.

Конфігурація пам’ятки цього періоду показана на фраґменті рукописної мапи Бродів разом зі Старими Бродами станом на 1943 рік складеної колишнім мешканцем Старих Бродів Юліаном Чорнієм в 1953 році (масштаб 1:10000, 1 см – 100 м), яка зберігається в Бродівському історико-краєзнавчому музеї.

В повоєнний час були проведені декілька фотофіксацій стану фортеці. Прекрасну світлину замкового палацу на поч. 60-х років зробив бродівський фотограф Ф. Харченко, яка, очевидно, була використана як основа для ліногравюри Івана Крислача «Палац XVII ст.» (?) в наборі естампів «Давні Броди». В фотозбірці Бродівського історико-краєзнавчого музею є чотири фотографії стану замкових казематів до реконструкції поч. 60-х років: фасад частини казематів східної куртини, фраґмент фасаду південного кутового каземату східної куртини, зовнішній вигляд східного фортечного валу і зображення виступаючого бастіону [БІКМ – ФТ]. В книзі Катерноги М. Г. «Архітектурна пам’ятка туриста по Україні» 1965 року є фотографія фасаду замкового палацу з частиною замкового дитинця з посадженими молодими деревами, які тепер утворюють парк перед палацом [4, с.255]. В альманасі «Архитектурное наследство» (рос.) № 34 за 1986 рік була надрукована світлина «Портал в’їзду» і план кутового бастіону за обмірами Ю. Нельговського і А. Тюпіча 1964 року [12, с.132].

 

Період оренди фортеці інженерною військовою частиною 65557

Після реконструкції фортеці на поч. 60-х років, про що говорить надпис «1963» на торці приміщення, яке походить ще з XІХ ст. на фундаментах зруйнованого кутового каземату, пам’ятку орендувала інженерна військова частина – підприємство з ремонту автонавантажувачів, відоме серед мешканців Бродів як «Крєпость» (сурж.) (перший командир частини полковник Дікарєв).

План замкового дитинця (охоронний № 401/2) і план першого поверху замкового палацу (управління частиною (охоронний № 401/1)) були надруковані в третьому томі чотирьохтомного видання ПГА [14, с.103]. Ритм подвійних пілястр і аркад поміж ними на відновленому фасаді казематів північної куртини показаний на фотографії в путівнику «Замки і фортеці Західної України» [11, с.86].

Невелика фототека, дотична до замку 60 – 70-х років, зберігається у автора. Більшість фотографій зроблені моїм батьком Ульяновим Ф. П., який довгий час виконував обов’язки коменданта військової частини [ЗУВ – ФТ].

Фотофіксація стану замкових казематів та їх земляного покриття була зроблена ще в 1982 році. На цих фотографіях зафіксовані: фасад східної куртини, вхід в кутовий бастіон (вигляд з валу), фасад частини казематів східної куртини, земляне покриття північної куртини, перекриття казематів західної куртини без земляного покриття (три вигляди), замковий палац (вигляд з валу) з зафіксованим моментом перекриття даху західного ризаліту шифером [БІКМ – ФТ]. В журналі «Пам’ятки України» № 2/90 є коментар відомого знавця замкової архітектури і архівознавця Ореста Мацюка до зафіксованого на цих світлинах стану казематів: «А в Бродах, де чи не єдиний (крім Збаража) замок у якому повністю збережені каземати кін. XVI – поч. XVII ст. декілька років тому додумалися здерти земляні насипи з валів, спотворивши цим їхній вигляд та завдавши непоправної шкоди унікальним спорудам» [10, с.45].

В числі заходів до 900-ї річниці з моменту першої письмової згадки про Броди в 1984 році Львівським художньо-виробничим комбінатом була видана збірка ліногравюр (15x21 см) «Давні Броди» львівського графіка Івана Кирслача. В цьому комплекті є естампи «Бродам 900 – Палац XVII ст.» (?) і «Бродам 900 – каземати фортеці XVII ст.» (західна куртина).

Вперше фотографія з виглядом замку в період перебування військової частини була надрукована в районній газеті «Голос відродження». На фотографії – обряд освячення установи (військової частини) благочинним настоятелем УПЦ у Бродах о. В. Широю [13, с.2].

 

Сучасний стан пам’ятки

На протязі 1993 року військова частина була передислокована в инше місце. Замковий палац після внутрішнього ремонту передали під культурно-освітні установи, а каземати до сьогоднішнього дня залишаються незагосподарені.

 Теперішній стан фортеці докладно зафіксований на світлинах, які з’являються в публікаціях (періодика, книги, буклети) та Інтернеті. В Бродівському історико-краєзнавчому музеї цифрова збірка світлин також регулярно поповнюється [БІКМ-ЦА].

 На завершення відмітимо, що аналогом за нарисом Бродівського замку можна рахувати збережений до нині замок Кшижтопур в Польщі, хоча в свій час Ф. Далерак порівнював Бродівську цитадель з цитаделлю в місті Стенау в Лотарингії (сучасна Франція) [24, с.66]. Маємо надію, що всі наші напрацювання, можливо, будуть використані в експозиції історії Бродівської фортеці.

 

Скорочення назв фото збірок:

БІКМ – ФТ – фототека Бродівського історико-краєзнавчого музею;

БІКМ – ЦА – цифровий архів Бродівського історико-краєзнавчого музею;

ЗУВ – ФТ – фототека збірки Ульянова В.

 

1.  Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. 186. – Оп. 6. – Од. зб. 89. – Арк. 1-2.

2.  Александрович В. Опис замку в Бродах 1689 року // Український археографічний щорічник. - Викуск 8/9. – Київ - Нью-Йорк. 2004. - С.544-565.

3.  Вуйцик В. Фортифікатори Львова XVXVII ст. // Вісник. - Ч.2. – Львів.1994 – С.18 – 29.

4.  Катернога М. Архітектурна пам’ятка туриста по Україні. - Кн. 1. – Київ: Будівельник, 1965. – 275 с.

5.  Корчак А. До проблеми історії будівництва Бродовських фортифікацій // Бродам 920 (1084 – 2004). – Броди. 2005. – С.14 – 22.

6.  Кравцов С. Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан // Україна в минулому. - Випуск 10. – Київ – Львів. 1993. – С.31 – 39.

7.  Липа К. Під захистом мурів. - Київ, 2007. – 183 с.

8.  Люта Т. Мапа Великого князівства Литовського 1613 р. Миколая – Христофора Радивіла // Пам’ятки України. - №2. – Київ. 1996. – С. 81 - 88.

9.  Мандрівник німець 1798 року описує Броди // Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник / Під ред. Я. Чумака. – Торонто, Онтаріо. 1988. – С. 654 – 655.

10.          Мацюк О. Оборонне зодчество України // Пам’ятки України. - № 2. – Київ. 1990. – С. 42 - 47.

11.          Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. – Львів, 2005. – 192 с.

12.          Нельговський Ю., Годованюк Е. Каменные замки Западной Украины конца XVI – первой половины XVII в. // Архитектурное наследство. - № 34. – Москва. 1986.– С. 125 – 133.

13.          Нещодавно освячено установу … (фото) // Голос відродження. - - №77 (96) – Броди. 4 липня 1991. – С. 2.

14.          Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР (иллюстрированный справочник – каталог). - В 4-х т. / Ред. кол. Н. Л. Жариков (глав. ред.) и др. – Киев: Будівельник, 1983. – Т.3.: Львовская область; Одесская область; Ровенская область; Полтавская область. – 1985. – 373 с.

15.          Петришин Г. Карта фон Міґа як джерело до містознавства Галичини // Картографія та історія України. Збірник наукових праць. – Львів – Київ – Нью-Йорк. 2000. – С. 54 – 79.

16.          Піхурко У., Кривошеєва Д., Личко А. Замок в Бродах Львівської області на основі матеріалів проекту реставрації // Вісник. – Ч.6. – Львів. 1997.– С. 88 – 95.

17.          Пилип’юк В. Золота підкова України. - Книга I. – Львів, 2001. – 143 с.

18.          Площанський В. Бродовский замок в начале австрийского владения до 1786 г. // Слово. - №108. – Львов, 1 (13) октября 1874 - С. 1-2.

19.          Потопник М. Броди // Світло. – лютий 1982. – С. 68 – 69. (Ксерокопія продовження статті. Зберігається в Бродівському історико-краєзнавчому музеї).

20.          Ульріх фон Вердум. Щоденник / пер. з німецької І. І. Сварник // Жовтень. - № 10 (468). – Львів. 1983. – С. 89 – 105.

21.          Хонигсман Я. Евреи города Броды (1584 – 1944). – Львов, 2001. – 119 с.; іл.

22.          Яблоновський А. Оборона краю // Галицька брама. - № 1 - 2 (145-16). – Львів. січень-лютий, 2007-– С.20.

23.          Barącz S. Pamiątki miasta Stanisławowa. –Lwów, 1858. -192 s.

24.          Barącz S. Wolne miasto handlowe Brody. – Lwуw, 1865. – 197 s.

25.          Barącz S. Wiadomość o klasztorze WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu. – Lwów, 1887. -36 s.

26.          Bernhaut E. Obrazki z przeszłości Brodуw i powiatu Brodzkiego. – Brody, 1938. – Т. 1.- 90 s.

27.          Czołowski A., Janusz B. Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol, 1926. – 199 s.

28.               Kościów Z. Brody. Przypomnienie kresowego miasta. – Opole, 1993. – 69 s.

29.          Krawcow S. O układzie przestrzennym miasta Brody w XVI – XVII w. // Kwartalnik Architektury i urbanistyki: Teora i Historia. – Warszawa. 1992. – T. XXXVIII. – Z.1. – S. 3 – 14.

30.          Kuś D. Feliks West Księsgarz – wydawca 1846 – 1946. – Wrocław, 1988. – 336 s.

31.          Lipiński T. Miasto Brody z dawnemi przynałeżytościami. – Warszawa, 1853. – 14 s. (Odbitka z Biblioteki Warszwskiej. - Tom I. - Warszawa. 1851. - S.435 - 447).

32.          Przyłęcki S. Opisanie pałacu w Podhorcach // Dniestrzanka. – Lwуw. 1841. – S. 9 – 33.

33.          Smirnow J., Smirnowa J. Bazylika Metropolitalna obrządku Łacińskiego i Kaplica Boimów we Lwowe. – Lwów, 2001. – 200 s.

34.          Sosnowski O. Studium pierwotnego załozenia (1586) i obwarowania (1630 – 1635) miasta Brodów // Biuletyń Historii, Sztuki i Kultury. – Z. 2. – Warszawa. 1933 – 1934. – S. 247 – 252.

35.          Twierdza Brodzka // Przyiaciel domowy. - № 2. – Lwów. 1852 – S. 10 – 12.

36.    Wurm D. Z dziejуw Żydostwa Brodzkiego za czasуw dawnej Rzeczpospolitej Polskiej (do r. 1772) – Brody, 1935. – 116 s.


ч
и
с
л
о

69

2012

на початок на головну сторінку