I.
̲

  

-   

-   

-   

-   

-   ֳ

-    .

-   

-   ֳ

-   

-   ֳ

-   ֳ

-   

-   

-   

  

̳ .   

Aur